परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धि जानकारी

परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धि जानकारी

यस क्याम्पसमा संचालित विभिन्न कक्षाहरुको परिक्षा निम्नानुसार संचालन हुने भयको व्यहोरा सम्बन्धित बिध्यार्थीहरुलाई जानकारी गराइन्छ  |

तपसिल

MBS प्रथम सेमेस्टर   २०७६/०४/२६ गते देखि २०७६/०५/०३ गते सम्म |

MBS  तेश्रो सेमेस्टर  २०७६/०५/११ गते देखि २०७६/०५/१९ गते सम्म   |

M.Ed. प्रथम सेमेस्टर  :- २०७६/०५/१८ गते देखि २०७६/०५/२९ गते सम्मम

BA,BBS.,B.Ed  प्रथम बर्ष :- २०७६/०५/२० गते देखि २०७६ /०६/०७ गते सम्म

 

कार्यक्रमको बिस्तृत जानकारीको लागि क्याम्पसमा सम्पर्क गर्नु हुन जानकारी गराइन्छ  |

 

सम्पर्क न:-  ०३५-४२१४३५  /  ६८५२८३५३६३

परिक्षा शाखा

त्रियुगा जनता बहुमुखी क्याम्पस

गाईघाट ; उदयपुर

Enter your keyword