Senate

२०७५-०४-२४ मा पुनर्गठित क्याम्पस सभाका सदस्यहरुको नामावली :-

१ बीरेन्द्रकुमार बस्नेत त्रियुगा १० ९८४२८२७९३९ २ मिनबहादुर ज्युठकुरी त्रियुगा०३ ९७४३००३४३५
३ प्रेम कुमार राई त्रियुगा ११ ९८५२८३०३३४ ४ महेन्द्र कुमार राई त्रियुगा११ ९८४२८२५७५०
५ प्रमिला राई त्रियुगा ०५ ९८५११८३०८७ ६ नारद थापा त्रियुगा ७ ९८४२९५०४२७
७ अवधेशप्रसाद चौधरी त्रियुग ३ ९८४२८५७३१७ ८ वृषबहादुर तामांग त्रियुगा ११ ९८४२८४०९९८
९ भिमबहादुर बि।क। त्रियुगा१२ ९८१४७०७६६५ १० सर्मिला दाहाल त्रियुगा०३ ९८४२८४४५०२
११ परमेश्वर घिमिरे त्रियुगा११ ९८५२८३०९८० १२ रिता मगर त्रियुगा ०३ ९८६२८६२१६४
१३ ललित साह त्रियुगा १२ ९८४२८३८३०६ १४ मणि खम्बुराई त्रियुगा ९८५१००८३३०
१५ बसन्तकुमार बस्नेत त्रियुगा११ ९८५२८३०४३७ १६ सुर्यबहादुर सेनवली काठमाण्डौ
१७ बिदुर बस्नेत त्रियुगा ९ १८ प्रकाशकुमार बस्नेत त्रियुगा ११ ९८५२८३०७०४
१९ गोपाल पोखरेल त्रियुगा ११ २० राजदेव सिंह त्रियुगा ६ ९८१४७०२०३३
२१ मंजु चौधरी त्रियुगा ११ ९८४२८२८८१२ २२ मा।डा।नारायण खड्का संघियसभा ९८५१०७६५१०
२३ मा।सुरेस कुमार राई संघिय सभा २४ मा।प्रमिला राई संघियसभा ९८५११८३०८७
२५ मा।लक्ष्मी परियार संघिय सभा २६ मा।विमलकुमार कार्की प्रदेश सभा
२७ मा।हिमाल कार्की प्रदेस सभा २८ मा।नारायण बहादुर बुर्जामागर प्रदेस सभा
२९ मा।कला घले प्रदेस सभा ३० मा।अम्बिका थापा प्रदेस सभा
३१ मा।सुनिता चौधरी प्रदेस सभा ३२ मा।सन्जा दनुवार प्रदेस सभा
३३ खड्ग बहादुर परियार प्रमुख जी।सस ३४ बलदेव चौधरी प्रमुख , त्रियुगा न।पा
३५ अवधेशप्र।चौधरीत्रियुगा ३ ९८४२८५७३१७ ३६ नरेन्द्रबहादुर राजभण्डारी पूर्व।क्या।प्रमुख
३७ कुमार बस्नेत पूर्व क्या।प्रमुख ९७४३००३१०९ ३८ शैलेन्द्र मानन्धर पूर्व स।क्या।प्रमुख
३९डा।कैलासकुमार राई पूर्वसक्या।प्रमुख०३५४२०६४३ ४० रबिन्द्रराजा शाही पूर्वसक्या।प्रमुख ९८४२८३७३०९
४१ पेसलकुमार दाहालपूर्वस।क्यप्रमुख९८४२८२६३१५ ४२ रामनारायणचौधरी पूर्वसक्या।प्रमुख ९८४२८२७१९२
४३ बैजनाथ साह पूर्व स।क्या।प्रमुख ९८४२८२८०६६ ४४ नवराज खतिवडा स।क्या।प्रमुख ९८४२८३७२८६
४५सुन्दर प्रसाद खतिवडास।क्याप्रमुख ९८५२८३५५२५ ४६ टिकाप्रसाद पौडेलस।क्याप्रमुख ९८४२८२६६७०
४७ उमेश पाण्डे अध्यक्षने।प।प्रा।संघ ९८४२८३७६७० ४८असोक राई निबर्तमानअधक्षनेपप्रासंघ ९८४२८७६३३१
४९ हरिहर धिताल शिक्षा कार्यालय ५० कुमारसिंह कार्की हडिया ९८४२८२७३७६
५१ बिजेन्द्रलाल कर्ण गाईघाट ९८४२८५१२२५ ५२ दिलबहादुर फुयाल गाईघाट ९८५२८३५४८५
५३ खड्गबहादुर मगर मुर्कुची ९८१९९७४२७७ ५४ केदार दनुवार राजाबास ९८१६७१८७८८
५५ मोहरबक्स अली गाईघाट ९८४२८२६३५३ ५६ मुरारी खड्का बगाहा ९८४२८२४११७
५७ अमर परियार जलजले ९८४२८२४२३७ ५८ महेन्द्र चौधरी बगाहा ९८४२८२८२६२
५९ रामप्रसादबराल मोतिगडा ९८१९७७४३०७ ६० शंकरबहादुर थापा गाईघाट ९८४२८२६३५६
६१ज्ञानबहादुर बस्नेत मोतिगडा ९८४२८७२४३१ ६२ केंद्रकुमार राउत मोतिगडा ९८४२८२६६७५
६३ टेकबहादुर राउत गाईघाट ९८५२८३१३३८ ६४ नजबुल खान देउरी ९८५२८३१०८४
६५ सिर्जना दनुवार गाईघाट ६६ रामबती चौधरी राजाबास ९८४२८६८३३३
६७ रामबती बि।क। गाईघाट ९८४२८४५१३३ ६८ लक्ष्मी चौधरी गाईघाट
६९ महेस्वरी राई गाईघाट ७० उमा बि।क। साउने
७१ प्रकाशकुमारखड्काबोक्से ९८५२८३१४६० ७२ मनोजकुमार बस्नेत बोक्से ९८५२८३०४४५
७३ राजेन्द्रबहादुरराउतभुल्के ७४ अमरबहादुर दनुवार चुहाड़े
७५ ढुंगराज बि।क।ठानागाउँ ७६ अमरेन्द्र झा बेलटार ९८६३८२७५११
७७ यादवबस्नेतमा।बि।बगाहा ९८४२८४५०४९ ७८ बासुदेव चौधरी मा।बि।देउरी
७९ पुन्यबहादुर कार्की मा।बि।चुहाड़े ९८४२८२६७९१ ८० हृदयनारायण यादवमा।बि।राजाबास
८१जंगबहादुरखड्कामाबि।बालमन्दिर ९८४२८४८१३० ८२ सुवास बिस्टमा।बि।गाईघाट ९८५२८३५६६९
८३टंकप्रसादगुरागाईंमा।बि।लक्ष्मीपुर ९८५२८३१०२२ ८४ सुरेन्द्र यादवमा।बि।जोगीदह
८५राधारमणखतिवडामा।बि।श्रीपुर ९८४२८२८००२ । ८६ङडेन्द्र तामांग मा।बि।खाँबु ९८६२९६४९१३
८७कुबिररखालमगरमा।बि।चिलाउने ९८१९९६८७३७ ८८तिलक कटुवाल मा।बि।भुल्के ९८६२८३८८२२
८९देवनाथ चौधरीमा।बिमोतिगडा ९८४२८२४१२४ ९०चंदेस्वर चौधरी मा।बि।खैजनपुर
९१ महेन्द्र रिखाम मा।बि।कालीखोला ९२ हिमालकुमार मगर मा।बि।साउने
९३मिनबहादुरमगरमाबिरानीबास ९८६२९६४६६८ ९४ ढकबहादुर थापा मा।बि।दमौती ९७४३०४८०४२
९५ रघुनाथ कार्की मा।बि।पात्लेबास ९६ बिपिन्चान्द्र राई मा।बि।भोर्ले
९७ देवचन्द्र राई मा।बि।धाप्लांग ९८ फुन्दे बिस्वकर्मा गैरून
९९ प्रसान्त राई बेल्टार १०० खेसबहादुर मगर डुम्रे
१०१ छत्रपती भट्टराई गाईघाट १०२ महेन्द्रबहादुर राउत आँपटार
१०३ तारा पोखरेल मोतिगाडा १०४ देविकुमारी पोखरेल ९दाहाल० बोक्से
१०५ मिना बि।क। गाईघाट १०६ दुर्गाकुमारी चौधरी गाईघाट
१०७ अमृतकुमारीराईलाफागाउँ ९८६११६९११४ १०८ सीबकुमार कटुवाल असारी
१०९ सुरेन्द्रकुमार पौडेल उ।सी।उ।लि। ११० अक्रुर खड्का उ।सी।उ।लि।
१११ ससिकुमार राई उ।सी।उ।लि। ११२ देवनारायण चौधरी उ।सी।उ।लि।
११३गजेन्द्रकुमारभगतउबासंघ ९८५२८३५०३१ ११४ राजेस श्रेष्ठ कटारी उ।बा।संघ
११५पवनकार्कीउबा।संघबेल्टार ९८५२८३५३३८ ११६ अनिलकुमार यादव त्रि।बि।बि।
११७ दिप बस्न्यात काठमाडौं ११८ राजेन्द्र मैनाली गाइघाट ९८५२८३१२२०
११९ हिरामान मोते गाईघाट ९८०७७७७८९३ १२० दुर्गाप्रसाद काफ्ले मोतिगडा ९८४२८२७८९४
१२१राममणिपोखरेलमोतिगाडा ९८४९२४२६५३ १२२ रमेशकुमार राउत गाईघाट ९८४११३७४२६
१२३ मिनबहादुर मगर श्रीपुर ९८४२८५१२३१ १२४ भागवत श्रेष्ठ गाईघाट ९८४२८३७१६५
१२५बसन्तदेवी झाबगाहा ९८४२८८२८५२ १२६ मिथिला राई गाईघाट
१२७ गोपाल श्रेष्ठ गाईघाट १२८ किसोरकुमार राई गाईघाट
१२९बद्रीकुमारबस्नेतत्रिजबक्या९८४२९१७५५७ १३० गोकुलबहादुर राई पोखरी
१३१ दुर्गकुमार थापा रामपुर १३२ खिलराज गुरागाईं बोक्से
१३३ रोसन कार्की त्रि।ज।बा।क्या। १३४ जनक कार्की
१३५ कुमार अधिकारी १३६ भरत खड्का पत्रकार संघ
१३७ मेघनाथ दाहाल जोरपोखरी सा।बन समूह १३८ क्याम्पस प्रमुख ९रमेसचन्द्र रोका

Enter your keyword