B.Ed तथा BBS चौथो बर्ष नियमित २०७६ को नतिजा प्रकाशन |

B.Ed तथा BBS चौथो बर्ष नियमित २०७६ को नतिजा प्रकाशन |

B.Ed चौथो बर्षको नतिजामा सफल बिद्यार्थीहरुको सिम्बोल नम्बर यसप्रकार छ :-

224000१,२२४०००३ ,२२४०००४ ,२२४०००५ ,२२४०००६ ,२२४०००७ ,२२४०००८ ,२२४००१० ,२२४००११ ,२२४००१३ ,२२४००१४ ,२२४००१५ ,२२४००१६ ,२२४००१७ ,२२४००१८ ,२२४००२१ ,२२४००२३ ,२२४००२५ ,२२४००२७ ,२२४००३० ,२२४००३२ ,२२४००३३ ,२२४००३५ ,२२४००३६ ,२२४००३७ ,२२४००३८ २२४००३९ ,२२४००४० ,२२४००४३ ,२२४००४७ २२४००४८ ,२२४००४९ ,२२४००५० ,२२४००५१ ,२२४००५२ ,२२४००५५ ,२२४००६१    र  २२४००६३                          BBS चौथो बर्ष २०७६                                                                                                                                                                                      २२४०००५ , २२४०००६ ,२२४०००८ ,२२४०००९ ,२२४००१० ,२२४००११ ,२२४००१२ ,२२४००१३ ,२२४००१५ ,२२४००१६ ,२२४००१७ ,२२४००१८ ,२२४००२३ ,२२४००२४ ,२२४००२५ ,२२४००२६ ,२२४००२८ २२४००२९ २२४००३० ,२२४००३२ ,२२४००३७ ,२२४००३९ ,२२४००४२ ,२२४००४४ ,२२४००४५ ,२२४००४६ ,२२४००४८ ,२२४००५० ,२२४००५२ ,२२०४४५३ ,२२४००५४ ,२२४००५५ ,२२४००५६ ,२२४००५७ ,२२४००५८ ,२२४००६० ,२२४००६१ ,२२४००६२ ,२२४००६३  र २२४००६४                                                                                                                                                                                           परिक्षा शाखा

Enter your keyword